Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Provoz

PROVOZ ŠKOLY: Pondělí-pátek 6.30 – 16.30 hodin

Pro bezpečnost Vašich dětí je v MŠ nainstalován bezpečný vstup do mateřské školy. Rodiče dostanu kód pro vstup do mš (pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ). Děti se s rodiči převlékají v příslušné šatně na svém místě.

Mateřská škola se odemyká v 6.30 hodin, uzamyká v 16.30.

Přebírání – předávání dětí

Po dobu scházení dětí mají rodiče přístupné  šatny.

Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce, neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

Čas příchodu a odchodu může být individuálně řešen s třídními učitelkami, popř. s ředitelkou školy či zástupkyní ředitelky tak, aby byl zajištěn dítěti pravidelný režim a strava.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.00 a 12.30hodin

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.15 hodin, nejpozději do 16.30 hodin. Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici ve třídě).

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole

a)         pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b)        informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

c)         kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

d)        případně se obrátí na Policii ČR.

Zákonní zástupci se nesmí po převzetí dítěte zdržovat v objektu MŠ.

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Na nástěnce jsou vyvěšeny vždy dva termíny na měsíc. V případě, že by se Vám to nehodilo, domluvíme termín, který bude vyhovovat.

Co děláme celý den:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují z důvodu získání jistoty, důvěry a orientace. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.