Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zápis

Informace ke konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Інформація про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Termín zápisu / Дата та час запису: 23.6.2022

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Wintrova II 579, Pardubice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let / У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку)

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat / документ, що дає право представляти дитину

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání – tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Pardubicích dne/дата 20.6.2022                                

Mgr. Veronika Janků

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

1_Zadost-o-prijeti_UK_dvojjazycne

7_Kriteria_prijimaci_rizeni_-2022_23_zvl.zapis_Ukrajina_dvojjazycne

Výsledky přijímacího řízení na šk. rok 2022 – 23

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na informační tabuli u vchodu do mateřské školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Pardubice, Wintrova II 579. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, předá ředitelka školy (na základě Kritérií Mateřské školy Pardubice, Wintrova II 579) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP nahlásí případný počet volných míst (a toto aktualizuje).

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2021/2022 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2021, tj. děti narozené do 31.8.2016. 

Kriteria_prijimaci_rizeni_-2022_23