Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Zápis

Systém zápisu dětí do mateřských škol

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Kriterií přijímacího řízení Mateřské školy Pardubice, Wintrova II 579.

Každý rok určí zřizovatel MŠ termín zápisu dětí do MŠ. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.

V mateřské škole se bude konat  „Den otevřených dveří“ dne 18.2.2020.

Zákonní zástupci si stáhnou z webových stránek ​zapisyms.pardubice.eu Žádost o přijetí dítěte do MŠ .

Tuto žádost řádně vyplní, podepíší čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu. Potvrzení lékaře není potřeba. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci v určeném termínu zápisu do MŠ + ostatní potřebné kopie  dokladů viz ​zapisyms.pardubice.eu.

V případě podání více přihlášek upřesněte, kterou MŠ preferujete na 1. místě.

Podání žádosti je možné :

Předpokládaný počet volných míst pro rok 2021/22 je  8.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠK. ROK 2020 – 2021

počet žádostí  30

počet přijatých dětí  12

Registrační číslo :  

počet nepřijatých dětí : 8

počet dětí přijatých na jinou MŠ : 10

počet dětí přijatých k individ. vzdělávání  0

(informace v přiloženém souboru vyvěšeném dne 10.6.2020)

Seznam-přijatých-žáků

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na informační tabuli u vchodu do mateřské školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Pardubice, Wintrova II 579. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy (na základě Kritérií Mateřské školy Pardubice, Wintrova II 579.) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP nahlásí případný počet volných míst (a toto aktualizuje).

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Kritéria přijímacího řízení:

https://zapisyms.pardubice.eu/kriteria

Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Naše školka bude v provozu první a třetí týden v červenci a poslední týden v srpnu. Pokud máte zájem o docházku v době, kdy je naše školka uzavřena, musíte přijít k tzv. zápisu na letní prázdniny. Termín zápisu bude na konci května (termín je odložen) v mš. S sebou přineste vyplněnou žádost, kterou naleznete na stránkách Vámi vybrané školky.

Žádost do naši mateřské školy naleznete v rubrice Informace Ke stažení.

Přehled omezení provozu v pardubických mateřských školách:

Prázdniny_2020-1.pdf